معرفی تصویری نسخه مدارس آکسان

نرم افزار مدرسه آکساناتوماسیون هوشمند ، مناسب تمامی مدارس در مقاطع مختلف